Postępowanie z jastrychem anhydrytowym po jego wylaniu

Zastosowanie się do tych zasad zapobiegnie uszkodzeniu jastrychu

wylewka anhydrytowa na ogrzewanie podłogowe

Przed uruchomieniem ogrzewania podłogowego

Po wylaniu jastrychu przez pierwsze 3 doby drzwi i okna muszą być zamknięte, należy chronić wylewkę przed przeciągiem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i zawilgoceniem, w tym – skroplinami ze stropu. Najpóźniej po 3 dniu należy pomieszczenia wietrzyć, jednakże bez doprowadzania do przeciągów. Najlepiej robić to w porze dnia, gdy wilgotność powietrza jest najmniejsza.

Po wykonaniu wylewki w okresie dojrzewania jastrychu do okładzionowania (schnięcia jastrychu) temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 5°C. Proces dojrzewania jastrychu uważa się za zakończony jeżeli poziom wilgotności szczątkowej jastrychu pod dany rodzaj okładziny został osiągnięty.

Po czwartej dobie można rozpocząć pierwsze rozgrzewanie jastrychu

Podczas całego procesu rozgrzewania jastrychu powierzchnia ta musi być uprzątnięta z wszelkich materiałów i pozostałości budowlanych itp.

 1. Ustawić ogrzewanie na temperaturę 25°C, wyłączyć automatyczną funkcję redukcji temperatury w nocy tak, aby temperatura 25°C nie ulegała zmianie przez kolejne 3 doby.
 2. W czwartej dobie ustawić ogrzewanie na 35°C
 3. W piątej dobie ustawić ogrzewanie na 45°C
 4. W szóstej dobie ustawić ogrzewanie na 55°C
 5. Przez kolejne dni i noce należy tę temperaturę utrzymywać do momentu uzyskania suchego jastrychu tj. poziomu wilgotności szczątkowej:
  • ≤0,5% CM
  • ≤1,5% CM dla szybkoschnąchych (RAPID) pod okładziny nieprzepuszczalne (np. kafle, drewno)
  • ≤2,5% CM dla szybkoschnąchych (RAPID) pod okładziny przepuszczalne (wykładziny, laminaty)
 6. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku suchości jastrychu, należy rozpocząć proces jego schładzania przez obniżanie temperatury o 10°C dziennie, aż do momentu, gdy jego powierzchnia uzyska temperaturę 25°C

W trakcie całego procesu osuszania wylewki należy pomieszczenia wietrzyć.

UWAGA! w żadnym wypadku nie wolno przekraczać temperatury 60°C, ponieważ grozi to trwałym uszkodzeniem jastrychu.
Spadek temperatury poniżej 5°C w pomieszczeniu w okresie dojrzewania jastrychu do okładzinowania również grozi trwałym uszkodzeniem jastrychu.

Sposoby na sprawdzenie, czy jastrych jest suchy

Dla wstępnej orientacji, czy jastrych jest już suchy, można wykonać "test foliowy". Test ten polega na dokładnym przyklejeniu 1m² folii PE do jastrychu i pozostawieniu jej na 24 godziny. Jeżeli po tym okresie czasu powierzchnia folii bezpośrednio przylegająca do jastrychu jest absolutnie sucha (brak pary, skroplin), wówczas można domniemać, że jastrych osiągnął dojrzałość do prowadzenia dalszych prac.

Niemniej jednak wylewkę WOLPLAN® uznaje się za suchą, gdy po sprawdzeniu higrometrem typu CM, poziom wilgotności szczątkowej jastrychu wynosi ≤0,3%CM. Jedynie pomiar aparatem CM jest wiarygodnym źródłem informacji o poziomie wilgotności szczątkowej jastrychu.

Pomiaru wilgotności szczątkowej należy dokonywać w największym pomieszczeniu, w najgrubszej warstwie wylewki, tylko w miejscach wcześniej oznaczonych tak, aby nie doszło do uszkodzenia systemu grzewczego.

Jedynie osiągnięcie dopuszczalnego poziomu wilgotności szczątkowej (≤0,3%CM) pozwala na wykonanie dowolnej okładziny podłogowej na jastrychach WOLPLAN®.